Projekty s podporou nadací a nadačních fondů

Významné částky pro naši činnost získáváme od nadací a nadačních fondů. Díky těmto financím můžeme realizovat společné projekty, které pomáhají rodinám, dětem i činnosti naší organizace, ať už se jedná o ranou péči, provoz krizové Linky EDA nebo podporu Speciálně pedagogického centra EDA. 

Seznamte se s projekty rané péče podpořené nadacemi. Seznamte se s projekty SPC podpořené nadacemi.

Projekty, které podporují ranou péči


Cíl projektu: Zkvalitnění služeb rané péče prostřednictvím zvýšení multidisciplinarity týmu. V rámci projektu budou částečně pokryty mzdové náklady na instruktora stimulace zraku, krizového interventa a konzultanta pohybového vývoje.

Období projektu: 1.1.2018 - 30.6.2018

Požadovaný příspěvek: 150 000 Kč

Poskytnutý příspěvek: 150 000 KčCíl projektu: Podpora rozvoje psychomotorického vývoje a zrakového vnímání u dětí s těžkým kombinovaným postižením prostřednictvím poskytnutí finanční prostředků na mzdu konzultanta pohybového vývoje a nákupu 1 ks iPadu.

Období projektu: rok 2017 - 2018

Požadovaný příspěvek: 148 000 Kč

Poskytnutý příspěvek: 148 000 Kč

Včasná pomoc dětem se zrakovým a kombinovaným postižením

Cíl projektu: rozšíření kapacity služby rané péče EDA pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Současně bude v rámci projektů zvýšena odbornost poradkyň rané péče prostřednictvím absolvováním výcviku ve videotréninku interakcí (VTI) a také bude realizována osvětová kampaň o možnostech rané péče mezi pediatry a odbornou veřejností.

Období projektu: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2019

Celkové náklady na projekt: 778 002 Kč
Požadovaný příspěvek: 698 442 Kč
Poskytnutý příspěvek: 698 442 Kč

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The VELUX Foundations.


Zvýšení multidisciplinarity týmu rozšířením o odborné profese

Cíl projektu: pomoci rodinám dětí s postižením k rychlejší a snadnější adaptaci, která následně umožní rodině žít šťastný a běžný život bez větších omezení, prostřednictvím konzultací specialistů na krizovou intervenci, sociální poradenství a pohybový vývoj. 

Období projektu: na 1 rok 

Celkové náklady na projekt:  274 836 Kč 

Požadovaný příspěvek: 190 000 Kč

Poskytnutý příspěvek: 100 000 Kč

Komplexní podpora vývoje dítěte ve všech oblastech 

Cíl projektu: Komplexní podpora vývoje dítěte ve všech oblastech s cílem minimalizovat dopad postižení jak na život dítěte, tak na funkci celé rodiny prostřednictvím služby rané péče a setkávání rodičů.

Období projektu: 1.1 2017 - 31.12.2017

Celkové náklady na projekt: 755 000 Kč

Požadovaný příspěvek: 205 000 Kč

Poskytnutý příspěvek: 100 000 Kč

Projekt je realizován prostřednictvím Nadace AGROFERT. 


Auto pro potřeby rané péče

Cíl projektu: Poskytnutí prostředků na nákup vozidla pro potřeby služeb rané péče.

Poskytnutý příspěvek: 175 225 Kč


Podpora vývoje dítěte se zrakovým a kombinovaným postižením prostřednictvím využití moderních technologií

Cíl projektu: V rámci projektu budou zakoupeny 3 ks iPadu pro práci s aplikacemi EDA PLAY, které budou součástí půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek EDA.

Období projektu: projekt je realizován dlouhodobě

Poskytnutý příspěvek: 30 000 Kč


Projekt Svítání

Cíl projektu: podpora terénní práce služby raná péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR prostřednictvím provozu automobilu pro poradkyně rané péče, které tak mohou poskytovat poradenství nevidomým a slabozrakým dětem a jejich rodinám v jejich přirozeném prostředí

Období projektu: projekt je realizován dlouhodobě

Poskytnutý příspěvek: 50 000 Kč


Auto není cíl, ale nezbytný prostředek

Cíle projektu:

  • zachovat počet terénních konzultací v klientských rodinách - raná péče pro děti se zrakovou a kombinovanou vadou
  • zajistit kvalitní službu sociální prevence pro všechny klientské rodiny v domácím prostředí
  • zajistit stávající počet služebních automobilů nezbytných pro terénní práci v dobrém technickém stavu
  • projekt přispěje k zachování hlavního principu terénní služby, který se budeme snažit udržet i nadále

Období projektu: 1.7. 2017 - 30.6. 2018

Celkové náklady na projekt: 288 000 Kč

Poskytnutý příspěvek: 100 000 Kč /rok

Požadovaný příspěvek:
 184 000 Kč

Zajištění služby rané péče

Cíl projektu: Podpora činnosti v oblasti poskytování služeb rané péče prostřednictvím poskytnutí finančních prostředků na uhrazení provozních nákladů s tím souvisejících

Období projektu: 1.1.2017 - 31.12.2017

Poskytnutý příspěvek: 125 000 Kč

Tyto projekty jsou realizovány prostřednictvím Nadace Leontinka.


Projekty, které podporují speciálně pedagogické centrum


Služba je částečně hrazena z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA 

Cíl projektu: podpora činnosti SPC EDA pro děti s postižením zraku, zajištění vysoké kvality poskytované služby a následná podpora integrace dětí s postižením zraku prostřednictvím nákupu kompenzačních pomůcek a uhrazení části mzdových nákladů speciálních pedagogů-tyflopedů.

Období projektu: 1.3.2017 - 1.3.2018

Celkové náklady na projekt: 635 270 Kč

Požadovaný příspěvek: 180 000 Kč

Poskytnutý příspěvek
: 150 000 Kč

Projekt je realizován prostřednictvím Nadace AGROFERT.


Cíl projektu: podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA prostřednictvím nákupu speciálních kompenzačních pomůcek

Poskytnutý příspěvek: 54 786 Kč