Jak služba obvykle probíhá?

Terénní konzultace

Poradkyně rané péče za vámi dojede domů v rozpětí 2 - 12 týdnů.
Délka konzultace trvá 1,5 – 2,5 hodiny; průběh se bude řídit vašimi aktuálními potřebami (nejen dítěte, ale i celé rodiny) a kroky dohodnutými v individuálním plánu. Vaše poradkyně si s vámi bude domlouvat délku i frekvenci konzultací. V průběhu služby se může stát, že se poradkyně v rodině změní (organizační změny na pracovišti, dlouhodobá nemoc, odchod na mateřskou dovolenou, žádost rodiny…). Na svoji poradkyni se budete moci obracet telefonicky nebo prostřednictvím emailu také v době mezi jednotlivými konzultacemi. Poradkyně bude vždy znovu zjišťovat zcela aktuální potřeby a očekávání vaší rodiny, pokud budou v souladu s nabízenými službami rané péče EDA cz, bude vám přinášet nápady a informace a pomůže vám získat potřebné dovednosti, jak dítě vhodným způsobem stimulovat, aby byl podpořen jeho vývoj v oblastech, kde může mít z důvodu nepříznivého zdravotního stavu opoždění. Poskytne také základní poradenství k odborným metodám (stimulace zraku, bazální stimulace, podpora komunikace), doporučí vhodné hračky, rehabilitační a kompenzační pomůcky a odkáže i na další odborné služby, které by mohla vaše rodina využít. V nezbytné míře poskytuje poradkyně rodině i základní sociální poradenství. Součástí konzultací je podpora vás jako rodičů formou naslouchání a rozhovoru. Poradkyně vytváří bezpečný prostor pro sdílení emocí všech zainteresovaných členů rodiny a pro věcnou diskuzi nad tím, co se zdá rodině obtížné. V průběhu práce s vaší rodinou poradkyně povede dokumentaci služby, do které máte nárok kdykoli nahlédnout. 
Pracovníci se řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR.

Půjčovna

Během služby si můžete půjčovat speciální pomůcky, hračky, literaturu, filmy, a pracovat cíleně s dítětem i v období mezi jednotlivými konzultacemi. 
(Na provoz půjčovny a údržbu hraček klienti přispívají částkou 500,- Kč za rok. Krácení částky nebo odpuštění platby je věcí jednání s vedením pracoviště a je posuzováno individuálně.)


Časopis a Zpravodaj EDA cz z. ú.

Součástí služeb poskytovaných rané péče EDA cz je i zprostředkovávání informací z mnoha oblastí, které pro vás mohou být důležité (zdravotnictví, sociální oblast, inkluzivní i speciální školství, výrobci hraček a pomůcek, rodičovské weby apod.). Některé informace najdete přímo na naší webové stránce, jiné proberete ústně, telefonicky nebo písemně se svou poradkyní. Další zprostředkováváme v rámci elektronického Zpravodaje EDA cz, z. ú., který vychází 4x ročně, tištěného časopisu nebo námi vydávaných publikací. Oba materiály dostanete zdarma jako bonus k platbě za půjčovnu a máte-li chuť, můžete se i podílet na jejich obsahu. 

Ambulantní služby 

Několikrát měsíčně nabízíme termíny, v kterých můžete dorazit s dítětem do naší speciálně vybavené místnosti, kde se vám bude hodinu intenzivně věnovat jedna z instruktorek stimulace zraku. Můžete tak získat nové náměty k domácím aktivitám, ujasnit si, co přesně vaše dítě právě potřebuje nejvíce rozvíjet, jaké hračky jsou pro ně právě užitečné. Pro klientské rodiny je tato nabídka jednou ročně zdarma. Pro neklienty (děti starší 7 let nebo děti, které nejsou v péči EDA cz, z. ú.) se poskytnutí ambulance řídí platným ceníkem. Na zrakovou stimulaci je třeba se včas a závazně objednat.
V týmu našeho pracoviště je i konzultantka pohybového vývoje. Svou poradkyni můžete požádat, aby s ní přijela na konzultaci přímo do vaší rodiny, případně můžete přijet za ní k nám po předchozí domluvě.

Doprovázení na vyšetření, jednání; psaní zpráv o dítěti

Svoji poradkyni rané péče můžete požádat o doprovod při jednání na úřadech, při vyřizování dávek sociální podpory a při získávání pomůcek, při výběru vhodné formy zařazení dítěte do předškolního zařízení či při návštěvě lékařského zařízení.
Poradkyně ani jiní pracovníci rané péče EDA cz zásadně nejednají s žádnou institucí, pokud je o to vy jako klienti nepožádáte nebo jim k tomu nedáte svolení. V případě nástupu dítěte do předškolního vzdělávání můžete spolupracovat s poradkyní, která může v zařízení konzultovat nebo vypracuje písemnou zprávu o dítěti, aby pracovníci zařízení měli představu o jeho schopnostech, potřebách. Zprávu vypracováváme vždy také při ukončení služby rané péče.

Setkávání rodičů, jednodenní semináře, týdenní pobyt 

Každý měsíc se můžete účastnit setkávání rodičů, kteří mají podobnou životní zkušenost jako vy.
Setkání rodičů, probíhá někdy s dětmi, jindy bez nich v závislosti na programu. Několikrát do roka nabízíme také jednodenní semináře na konkrétní témata. V závislosti na finančních zdrojích se snažíme každoročně nabídnout také týdenní pobyt s intenzívním programem pro celou rodinu. Pro pobyt vybíráme rekreační objekty, které jsou v krásné přírodě a jsou příznivé i cenově – rodiny si musí náklady na ubytování a stravu částečně hradit.