Speciálně pedagogické centrum EDA

Jaké je naše poslání?

Podporujeme děti, žáky a studenty se zrakovým a kombinovaným postižením, jejich učitele, další pedagogické i odborné pracovníky, spolužáky a rodiče s účelem vytvoření inkluzivního prostředí pro vzdělávání i další oblasti života lidí se zrakovým postižením.

Nabídka služeb Speciálně pedagogického centra EDA, z.ú., je určena dětem, žákům a studentům se zrakovým a kombinovaným postižením ve věkovém rozmezí od 3 do 26 let.

Jaké jsou cíle Speciálně pedagogického centra EDA?

Podporujeme studenty během vzdělávacího období ve školských zařízeních i v místě jejich bydliště.

Poskytujeme metodické vedení pedagogickým pracovníkům. Jsme podporou pro vytváření inkluzivního prostředí na školách.

Úzce spolupracujeme s dalšími jednotlivci i institucemi podílejícími se na výchově a vzdělávání studenta s postižením zraku.

Vyučujeme čtení a psaní Braillova písma. Zkrátka rozvíjíme schopnosti dětí tak, aby byly co nejvíce samotatné.

Jaké služby poskytujeme?

Diagnostické, terapeutické, metodické, konzultační a vzdělávací činnosti.

 • Speciálněpedagogická diagnostika
 • Komplexní odborné poradenské služby pro děti, žáky a studenty se zrakovým a kombinovaným postižením, pro jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky
 • Terénní návštěvy
 • Ambulantní služby
 • Výuka čtení a psaní Braillova písma, zvětšeného černotisku, nácvik podpisu, jak používat kompenzační a další speciální pomůcky
 • Grafomotorická cvičení
 • Spolupráce při výběru vhodné školy
 • Metodické vedení pedagogů a asistentů pedagogů, konzultace pro pedagogické pracovníky
 • Smyslová výchova žáků se zrakovým postižením, rozvoj zrakových funkcí, zrakový trénink, zraková hygiena
 • Rozvoj matematických představ, rozvoj estetického vnímání u žáka se zrakovým postižením, u nevidomých žáků s využitím tyflografiky
 • Výuka prostorové orientace a samostatného pohybu, nácvik sebeobslužných dovedností
 • Odborné podklady pro integraci dětí, žáků a studentů se zrakovým a kombinovaným postižením
 • Půjčování odborné literatury
 • Poradenství při výběru vhodných kompenzačních pomůcek, optických pomůcek, hraček, učebnic
 • Sociálně právní poradenství, podpora při podávání žádostí o kompenzační pomůcky
 • Setkávání s dalšími odborníky, pořádání odborných seminářů, dny otevřených dveří, workshopy a zážitkové semináře