Jak se stát klientem Speciálně pedagogického centra EDA, z. ú.?


Klientem SPC EDA je obvykle dítě, žák nebo student se zrakovým nebo zrakovým a kombinovaným postižením. Služba je poskytována klientům od 3 let do 26 let. V případě, že dítě nastupuje do mateřské školy dříve než ve třech letech, je vhodné obrátit se na SPC ještě dříve.

Jak požádat o služby

O služby SPC EDA musí požádat zákonný zástupce dítěte. Může tak učinit z vlastní iniciativy, bez jakéhokoli doporučení, ale i na podnět poradce rané péče, lékaře, pedagoga apod.

S pracovníky SPC EDA lze navázat kontakt telefonicky nebo emailem, každý den v týdnu od 8.00 do 16.00. Protože jsou pracovnice SPC často na výjezdech ve školách či rodinách, budou vás, pokud se nedovoláte, kontaktovat zpětně v nejbližší možné době.

Při prvním kontaktu s pracovnicemi SPC sdělíte důvod, proč se na SPC obracíte, a poté dohodnete vhodný způsob navázání spolupráce. Obvykle jde o první osobní setkání pracovníků SPC s rodinou a hlavně dítětem; následuje domluva na dalších krocích, které povedou k cíli.

Kdy je vhodné obrátit se na SPC?

V okamžiku, kdy rodiče začínají uvažovat, že dítě nastoupí do mateřské školy, je vhodné kontaktovat i pracovníka SPC. V takovém případě je možné rodině pomoci vyhledat vhodnou mateřskou školu, komunikovat s vedením mateřské školy o tom, co obnáší vzdělávání dítěte se zrakovým či zrakovým a kombinovaným postižením apod. Důležité také je, aby speciální pedagog mohl dítě poznat, udělat kvalitní diagnostiku a poté doporučit vhodná podpůrná opatření.

Obrátit se samozřejmě mohou i rodiče jejichž dítě již mateřskou školu navštěvuje či navštěvuje základní školu a potíže se objevily až po nějaké době. Je to možné jak v případě, že dítě dosud vše zvládalo bez potíží i přes svůj handicap nebo se naopak např. zraková vada odhalila až během vzdělávání. I v takovém případě navazujeme kontakt a pomáháme situaci řešit tak, aby se dítě mohlo vzdělávat co nejefektivněji.

Na SPC se obracejí také studenti, kteří potřebují vyhotovit odborné doporučení a posudek k maturitě.

Jak nás kontaktovat?

Kontaktovat SPC EDA může zákonný zástupce dítěte popř. zletilý student sám, a to na základě doporučení od školy, lékaře nebo poradkyně rané péče, je ale možné ozvat se i bez doporučení. 

Na uvedené kontakty se můžete obracet i se svými dotazy či podněty. 


Co můžete od SPC očekávat?

SPC EDA nabízí terénní a ambulantní služby. Převážnou část terénních služeb tvoří konzultace v mateřských, základních a středních školách, případně zařízeních, která děti navštěvují. V rámci terénních konzultací lze navštívit dítě v domácím prostředí, pokud to situace vyžaduje. V terénu se obvykle také odehrává výuka prostorové orientace a samostatného pohybu.

Při ambulantních činnostech dochází rodič s dítětem do SPC, kde probíhají pravidelné činnosti k podpoře vývoje, stimulace a trénink zraku či výuka Braillova bodového písma, grafomotorická cvičení a mnoho dalších, dle konkrétní zakázky.

Kromě obvyklých služeb, které SPC EDA nabízí (jejich přehled si můžete prohlédnout níže), budou v nabídce další ambulantní programy. Těchto programů se budou moci účastnit i rodiče s dětmi, které nemají zrakové postižení a nejsou klienty SPC EDA. Programy budou placené. Podrobná nabídka se objeví již brzy na našich webových stránkách.Jak spolupráce s SPC probíhá?

V SPC EDA pracují speciální pedagožky – tyflopedky. S žadatelem o službu se obvykle spojí telefonicky a domluví se na termínu setkání. První kontakt probíhá nejčastěji ambulantně. Během první společné návštěvy se zjišťují potřeby a přání klientů a domlouvá se průběh spolupráce. Dle situace se poté speciální pedagog kontaktuje se školním zařízením, kam dítě nastoupí, popř. které již navštěvuje.

Terénní forma spolupráce probíhá formou návštěv speciálního pedagoga ve školkách a školách, kde se účastní vyučování a spolupracuje s vyučujícími. Je-li potřeba, může kontakt proběhnout i v rodině.

Druhou formou spolupráce je ambulantní služba, kdy rodiče s dítětem docházejí v pravidelných intervalech do SPC a dítě spolupracuje se speciálním pedagogem.

Jednou z forem služby je také  terénní zraková stimulace, která probíhá ve speciálních školách, kde jsou vzdělávány děti s kombinovaným postižením.