Jak se stát klientem Speciálně pedagogického centra EDA, z. ú.?

Klientem SPC EDA je obvykle dítě, žák nebo student se zrakovým nebo zrakovým a kombinovaným postižením. Služba je poskytována klientům od 3 let do 26 let. V případě, že dítě nastupuje do mateřské školy dříve než ve třech letech, je vhodné obrátit se na SPC ještě dříve.

Jak požádat o služby

O služby SPC EDA musí požádat zákonný zástupce dítěte. Může tak učinit z vlastní iniciativy, bez jakéhokoli doporučení, ale i na podnět poradce rané péče, lékaře, pedagoga apod.

S pracovníky SPC EDA lze navázat kontakt telefonicky nebo emailem, každý den v týdnu od 8.00 do 16.00. Protože jsou pracovnice SPC často na výjezdech ve školách či rodinách, budou vás, pokud se nedovoláte, kontaktovat zpětně v nejbližší možné době.

Při prvním kontaktu s pracovnicemi SPC sdělíte důvod, proč se na SPC obracíte, a poté dohodnete vhodný způsob navázání spolupráce. Obvykle jde o první osobní setkání pracovníků SPC s rodinou a hlavně dítětem; následuje domluva na dalších krocích, které povedou k cíli.

Kdy je vhodné obrátit se na SPC?

V okamžiku, kdy rodiče začínají uvažovat, že dítě nastoupí do mateřské školy, je vhodné kontaktovat i pracovníka SPC. V takovém případě je možné rodině pomoci vyhledat vhodnou mateřskou školu, komunikovat s vedením mateřské školy o tom, co obnáší vzdělávání dítěte se zrakovým či zrakovým a kombinovaným postižením apod. Důležité také je, aby speciální pedagog mohl dítě poznat, udělat kvalitní diagnostiku a poté doporučit vhodná podpůrná opatření.

Obrátit se samozřejmě mohou i rodiče jejichž dítě již mateřskou školu navštěvuje či navštěvuje základní školu a potíže se objevily až po nějaké době. Je to možné jak v případě, že dítě dosud vše zvládalo bez potíží i přes svůj handicap nebo se naopak např. zraková vada odhalila až během vzdělávání. I v takovém případě navazujeme kontakt a pomáháme situaci řešit tak, aby se dítě mohlo vzdělávat co nejefektivněji.

Na SPC se obracejí také studenti, kteří potřebují vyhotovit odborné doporučení a posudek k maturitě.

Jak nás kontaktovat?

Kontaktovat SPC EDA může zákonný zástupce dítěte popř. zletilý student sám, a to na základě doporučení od školy, lékaře nebo poradkyně rané péče, je ale možné ozvat se i bez doporučení. 

Na uvedené kontakty se můžete obracet i se svými dotazy či podněty. 


Co můžete od SPC očekávat?

SPC EDA nabízí terénní a ambulantní služby. Převážnou část terénních služeb tvoří konzultace v mateřských, základních a středních školách, případně zařízeních, která děti navštěvují. V rámci terénních konzultací lze navštívit dítě v domácím prostředí, pokud to situace vyžaduje. V terénu se obvykle také odehrává výuka prostorové orientace a samostatného pohybu.

Při ambulantních činnostech dochází rodič s dítětem do SPC, kde probíhají pravidelné činnosti k podpoře vývoje, stimulace a trénink zraku či výuka Braillova bodového písma, grafomotorická cvičení a mnoho dalších, dle konkrétní zakázky.

Kromě obvyklých služeb, které SPC EDA nabízí (jejich přehled si můžete prohlédnout níže), budou v nabídce další ambulantní programy. Těchto programů se budou moci účastnit i rodiče s dětmi, které nemají zrakové postižení a nejsou klienty SPC EDA. Programy budou placené. Podrobná nabídka se objeví již brzy na našich webových stránkách.Jak spolupráce s SPC probíhá?

V SPC EDA pracují speciální pedagožky – tyflopedky. S žadatelem o službu se obvykle spojí telefonicky a domluví se na termínu setkání. První kontakt probíhá nejčastěji ambulantně. Během první společné návštěvy se zjišťují potřeby a přání klientů a domlouvá se průběh spolupráce. Dle situace se poté speciální pedagog kontaktuje se školním zařízením kam dítě nastoupí popř.které již navštěvuje.

Terénní forma spolupráce probíhá formou návštěv speciálního pedagoga ve školkách a školách, kde se účastní vyučování a spolupracuje s vyučujícími. Je-li potřeba, může kontakt proběhnout i v rodině.

Druhou formou spolupráce je ambulantní služba, kdy rodiče s dítětem docházejí v pravidelných intervalech do SPC a dítě spolupracuje se speciálním pedagogem.

Jednou z forem služby je také  terénní zraková stimulace, která probíhá ve speciálních školách, kde jsou vzdělávány děti s kombinovaným postižením.