Jaké služby poskytujeme?


Terénní konzultace přímo v rodině


Poradkyně Rané péče EDA pravidelně dojíždí domů k rodinám. Dítě je ve svém přirozeném prostředí a je tak předpoklad, že zde bude nejlépe spolupracovat. 

Setkání se konají 1x za jeden až tři měsíce. Poradkyně radí rodinám,  jak s dítětem pracovat  a co nejlépe jej podpořit ve vývoji, ale i jak postupovat u odborných lékařů a nebo na úřadech (poradkyně sem může rodinu doprovodit). Doporučují rodině vhodné kompenzační pomůcky a stimulační hračky, pomohou ale také s úpravou domácího prostředí tak, aby bylo pro dítě přirozeně stimulující.


Zraková stimulace


Tak jako s dítětem provádíme pohybovou rehabilitaci dle doporučení rehabilitačního lékaře a fyzioterapeuta, stejně tak rozvíjíme jeho zrak zrakovou stimulací, tedy “rehabilitujeme” a “cvičíme” i v této oblasti.

Prvním a základním kamenem rozvoje zrakového vnímání u dítěte s těžkým zrakovým či s kombinovaným postižením je zraková stimulace, s kterou se rodiče seznamují již od první konzultace. Jde o rozsáhlou oblast, která má své zákonitosti a bylo jí věnováno jedno vydání našeho časopisu (K)OUKEJ.


V čem především spočívá zraková stimulace?

 • Na vstupním jednání zraková terapeutka při posouzení zrakových funkcí určí oblasti, ve kterých dítě potřebuje podporu. 

 • Poté rodiče a poradkyně rané péče společně hledají, jak zábavným a pro dítě smysluplným způsobem posilovat právě tyto zrakové dovednosti.

 • Zraková stimulace se uskutečňuje převážně doma. Poradkyně rané péče do rodiny pravidelně vozí stimulační hračky a pomůcky, které jsou pro dítě aktuálně vhodné.

 • S rodiči také řeší úpravu domácího prostředí tak, aby bylo dítě stimulováno přirozeně - např. tím, že lahvička na pití má na sobě lesklý červený “návlek” a dítě vždy, když mu rodič lahvičku podává či přidržuje, má i jasný zrakový vjem. 
V EDOVI nabízíme také ambulantní zrakovou stimulaci, kdy rodina může 
využít až 5x sezení se zrakovou terapeutkou v prostorách našeho pracoviště, s možností použití všech speciálních pomůcek, které máme k dispozici. 

Je třeba zdůraznit, že čím závažnější je celkové postižení dítěte, tím větší roli i při zrakové stimulaci hraje jeho správné polohování dle doporučení odborníka - fyzioterapeuta či ergoterapeuta. Teprve tehdy, když se dítě nemusí plně soustředit na udržení stabilní polohy a není ani jinak celkově v nepohodě, může se plně soustředit na vidění.

PaedDr. Markéta Skalická a Mgr. Martina Herynková, instruktorky zrakové stimulace z neziskové organizace EDA a odborné garantky aplikací EDA PLAY, odpovídají na otázky, které mohou zajímat rodiče dětí se zrakovou vadou: Co dělat, když se zjistí u dítěte zraková vada? Jak může rodič zjistit, že jeho dítě nevidí správně? Jak je důležité zapojení rodičů a odborníků? Co se myslí pod pojmem stimulace zraku?

Konzultace k pohybovému vývoji u klienta doma


Jde o týmovou práci poradce rané péče, rodiče a konzultanta pohybu. Konzultace v rodině probíhají vždy společně s poradkyní rané péče a snahou je přizpůsobit čas konzultace tak, aby u toho mohli být oba rodiče.

Poradkyně rané péče využívá doporučení i při dalších konzultacích v rodině – zejména informace o správném polohování dítěte, které zajistí optimální posturální podporu při dalších aktivitách jako je stimulace a rozvoj zrakových dovedností, rozvíjení jemné motoriky, rozvoj hry apod.
Rodiče se mohou na konzultantku k pohybovému vývoji obracet například ohledně:
 
 • kvality pohybových dovedností

 • polohování

 • nastavení rehabilitační židličky v rámci krmení a podpory hry

 • výběru kompenzačních pomůcek (vozík, speciální kočárek, chodítko, ortéza, apod.)

 • orofaciální stimulace

EDA má v půjčovně hraček a pomůcek i rehabilitační pomůcky, které lze na konzultaci přivézt, s konzultantem pro pohybový vývoj vyzkoušet a rovnou zapůjčit rodině.


Jaké jsou hlavní výhody konzultace k pohybu v rodině?

 • jde vždy o individuální práci s dítětem v tom nejpřirozenějším prostředí

 • přizpůsobení podpory pohybových dovedností domácím podmínkám

 • dítě se doma projevuje jinak než v ambulanci

 • je dostatek času pro vysvětlení a předvedení kompenzačních a polohovacích pomůcek

 • cílem je motivace a podpora rodičů a respektování sil a vlastních zdrojů rodiny


Sociálně právní poradenstvíSoučástí služby Rané péče EDA je i sociálně právní poradenství, které se zaměřuje na problematiku rodin s dětmi se zdravotním postižením. Naše sociální pracovnice je k dispozici rodinám, které se ocitnou v nepříznivé životní situaci, ze které se jim nedaří najít východisko.  Poradkyně rané péče s rodinou rozebere jejich situaci a společně hledají řešení, jak danou situaci zvládnout či rovnou vyřešit. 


S čím může sociální pracovnice konkrétně pomoci?

 • dávky a příspěvky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na péči a průkazy OZP (co je nutné zajistit před prvním podáním, kdo má nárok na přiznání, průběh řízení, pomoc s vyplněním dotazníku k sociálnímu šetření, postup při seznámení s podklady rozhodnutí, podání námitky, pomoc s podáním odvolání, navýšení stupně přiznaného příspěvku, další opravné prostředky - správní žaloba a stížnost ombudsmanovi)
 • souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči
 • příspěvky na zvláštní pomůcku vč. příspěvku na motorové vozidlo (nárok, podání žádosti, průběh řízení, pomoc s dofinancováním)
 • příspěvek na mobilitu (nárok, postup, navýšení)
 • zřízení parkovacího místa (podmínky a postup řízení)
 • návrat do zaměstnání a sladění pracovního života s péčí o dítě/děti
 • zdravotní a sociální pojištění u pečujících osob
 • dávky pěstounské péče a jejich zvýšení při péči o dítě se zdravotním postižením
 • bytová problematika včetně pomoci se získáním bezbariérového bydlení, tzv. byty zvláštního určení
 • pomoc se stížností na nečinnost správních úřadů
 • problematika cizinců žijících v ČR a jejich nároku na dávky

a mnoho dalšího..


Doprovod rodiny

Většina terénních konzultací se odehrává u klientů doma, ale přesto se někdy najde příležitost, aby se poradkyně s rodinou setkala i v jiném prostředí.


Kam může poradkyně klienty doprovodit?

 • k lékaři (většinou neurologovi, očnímu lékaři, případně na rehabilitaci)

 • na úřad

 • do mateřské školy, odlehčovací služby

 • do speciálně pedagogického centra nebo jiného poradenského zařízení


V čem může být poradkyně na těchto konzultacích nápomocná?

 • Věnovat se dítěti, aby rodiče měli prostor a kapacitu mluvit například s lékařem nebo pedagogem.

 • Fungovat jako prostředník mezi rodiči a odborníkem. Může přispět k jasnější komunikaci a vyjednávání konkrétních řešení.

 • Ve školském zařízení pomoci rodičům vyjádřit potřeby dítěte, navrhnout techniky a ukázat nebo zapůjčit pomůcky, které mohou prospět jeho rozvoji.

A jak takový doprovod vypadá v praxi? O své poslední zkušenosti mluví jedna naše poradkyně:

“Maminka naší klientky Amálky mě na konzultaci poprosila o doprovod do školky, kam Amálka krátce dochází. Předem jsme si domluvily, čeho se můj doprovod bude týkat. Na základě souhlasu obou stran jsem kontaktovala učitelku školky a domluvila si s ní termín, kdy se do školky s klienty vypravím. Během společné návštěvy jsem si prohlédla prostory školky a společně s maminkou a učitelkou jsme se shodly na způsobech podpory Amálky. Dále jsem paní učitelce navrhla možnosti, jak ještě může s Amálkou pracovat, ukázaly jsme si tipy na polohování a rovnou jsem Amálce do školky zapůjčila speciální zrakově stimulační pomůcku. Výsledkem návštěvy byly konkrétní výstupy a kroky, které všechny strany udělají,” říká poradkyně Magda.Výroba stimulačních pomůcek a hraček


Důležitou součástí práce poradkyň v rodinách je podpora hry a hraní. Pro děti s omezením v oblasti zraku, pohybu a případně i v dalších oblastech není hraní tak snadné a samozřejmé. Někdy je potřeba upravit prostředí,  vhodně napolohovat dítě – a často vymyslet i samotnou hračku, aby byla pro dítě vhodná a lákavá a rozvíjela právě to, co je zrovna třeba. Proto náplní práce každé poradkyně rané péče je i úprava a vyrábění hraček a pomůcek. 

Někdy jde o velké a nákladné pomůcky, které se pak objeví v naší půjčovně – například „Little Room“, domeček vytvořený podle nápadu dánské psycholožky Lilli Nielsen, hmatové desky nebo světelné panely – ano, první světelné panely jsme nakupovali v hobbymarketech a technicky zdatní manželé poradkyň je opatřovali kabely a vypínači.

Častěji jsou to drobné nápady a úpravy, při kterých se využije běžně dostupný materiál – různé krabičky, misky, suché zipy, gumičky, rolničky a hlavně velké množství samolepících tapet všech barev. Například zrovna teď vzniká pro potřebu jedné tříleté slečny série prosvěcovacích obrázků na světelný panel a kontrastních obrázkových leporel, které budou sloužit jako ilustrace k logopedickým cvičením.

Samostatnou kapitolou jsou hmatové obrázky a pohádky. Hmatové knížky a obrázky pro ty úplně nejmenší děti se u nás nedají koupit.  Proto poradkyně vytvářejí  jednoduché hmatové knížky, kde jsou například nalepené skutečné reálné předměty jako klíč, hřebínek, knoflík a podobně, a nápisy v Braillově slepeckém písmu – tak jako v běžných knížkách pro nejmenší bývají fotografie běžných známých věcí a jejich název. Oblíbené jsou také „pohádkové krabice“ – místo obrázků je k pohádce přiřazena sada předmětů – např. postavička holčičky, figurka vlka a košíček, které dítě při vyprávění pohádky zkoumá  hmatem.   

Aby množství nápadů, které k nám za ty roky přišly, nezapadlo, vznikl na webových stránkách EDY nový „Nápadník“, kam budou přibývat náměty na domácí výrobu hraček i s návodem, jak na ně.


Zásady služby rané péče

Raná péče EDA naplňuje při poskytování služby tyto principy:


Princip důstojnosti

Respektuje individualitu dítěte a kulturní, sociální a výchovné zvyklosti každé rodiny.

 •  Jedná s uživatelem v každé situaci dle zásad partnerství. Uživatel včetně dítěte je pojímán jako subjekt, nikoli objekt péče a služby.

 • Prostor pro poskytování ambulantní formy služby raná péče je zařízen s ohledem na důstojnost uživatele.

Princip ochrany soukromí klienta

 • Během konzultace v domácím prostředí uživatele vstupuje pracovník služby raná péče pouze na ta místa, kam je zván.

 • Veškeré informace o uživateli jsou shromažďovány a dalším subjektům poskytovány pouze s jeho výslovným souhlasem.

 • Dokumentace je vedena v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Princip zplnomocnění

 •  Pracovník respektuje právo uživatele na kvalifikované a objektivní informace a zodpovědnost uživatele o sobě rozhodovat.

 •  Služba raná péče podporuje právní vědomí uživatelů.

 •  Uživatel vytváří a naplňuje společně s pracovníkem služby individuální plán služby.

Princip nezávisosti

 • Služba raná péče podporuje schopnost uživatelů nacházet a využívat vlastní zdroje a schopnosti ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí.

 •  Služba raná péče je koncipována tak, aby se předcházelo vytváření závislosti uživatele na službě, některé z jejích součástí, osobě klíčového pracovníka či dalších institucí.

Princip práva volby

 • Uživatel se rozhoduje pro využívání či nevyužívání služby raná péče a spolurozhoduje o jejím konkrétním rozsahu a tvorbě individuálního plánu.

Princip týmového přístupu a komplexnosti služeb

Služba raná péče je ze své podstaty interdisciplinární.

 • Uživatel je členem interdisciplinárního týmu. Je přítomen rozhodujícím jednáním, která se ho týkají, podílí se na rozhodování a individuálním plánování služby.

Princip přirozenosti prostředí

Služba raná péče ve své standardní podobě a rozsahu je poskytována uživatelům v jejich přirozeném prostředí.

 •  Pracovníci služby raná péče volí takové pracovní postupy a metody, které podporují a posilují přirozené prostředí v rodině uživatelů i v komunitě takovým způsobem, kde je speciálního pouze tolik, kolik je nezbytně třeba.

 •  Pracovník si s uživatelem domlouvá konzultace s ohledem na běžný chod, rytmus a potřeby rodiny.