Podrobné informace pro dárce

Zde najdete veškeré podrobné informace pro dárce. Pokud potřebujete více informací, obraťte se e-mailem na nás. Napište nám.


JAK POSTUPOVAT, CHCI-LI EDOVI DAROVAT FINANČNÍ ČÁSTKU?

Krok č. 1: Zašlete finanční dar na naše dárcovské konto 5481081309/0800.

Účet je vedený u České spořitelny. 

Krok č. 2: Máte-li zájem o potvrzení o daru, vyplňte nám prosím formulář pro dárce.Podrobné informace k finančním darům

EDA cz, z. ú.,  je osvobozen od daně darovací. Veškeré dary, které získáme, jsou tedy využity v plné výši.


Pokud chcete EDOVI poskytnout finanční dar, vyberte si z těchto možností:

a) Jednorázový příkaz k úhradě 

Číslo našeho bankovního účtu je: 5481081309/0800 


b) Trvalý příkaz k úhradě

Již řada našich příznivců nám pravidelně věnuje pomocí trvalého příkazu finanční hotovost. Velmi si jich vážíme a doufáme, že neztratíme jejich přízeň. Byli bychom rádi, aby se jejich řady ještě rozrostly.

Číslo našeho bankovního účtu je: 5481081309/0800


c) Přispění do veřejné sbírky

Jedním z nejsnazších způsobů, jak podpořit ranou péči, je přispět ve veřejné sbírce. EDA proto zřídil pod číslem S-MHMP/526883/2011 veřejnou sbírku, ve které můžete přispět na udržení a rozvoj poskytování rané péče.

Své příspěvky můžete zasílat na číslo účtu 2500141992/2010 Tento účet u FIO banky je transparentní, a tak se můžete osobně přesvědčit, jak se s finančními prostředky ze sbírky nakládá.


Informace pro fyzické osoby

(PODLE § 15 ODST. 5 ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMU)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze nově pro roky 2022 a 2023 odečíst až 30 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.


DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ DÁRCŮ

Při složení finanční hotovosti na náš účet vám vystavíme darovací smlouvu a daňový doklad. Bližší informace na tel. č. 724 400 820

Pro potvrzení o daru prosíme o zaslání kontaktních údajů (jméno + adresa, u práv. osob název firmy/IČ + adresa, mail).


Informace pro právnické osoby


Dar poskytnutý právnickou osobou lze uznat v základu daně, pokud jeho hodnota činí alespoň 2000 Kč. Zde je tedy podmínka minimální výše každého poskytnutého daru. To znamená, že pokud právnická osoba bude každý měsíc darovat částku 200 Kč, v úhrnu za zdaňovací období bude sice splněn zákonný limit 2000 Kč, nicméně nebude splněna podmínky MINIMÁLNÍ výše KAŽDÉHO poskytnutého daru ve výši 2000 Kč. 

Tyto dary (bezúplatná plnění) je třeba prokázat dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemce bezúplatného plnění, jaký je jeho předmět, účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto a datum poskytnutí bezúplatného plnění. V případě, že 10% snížení základu daně činí méně než 2000 Kč, bude při splnění podmínky minimální hodnoty bezúplatného plnění 2 000 Kč odpočítána pouze částka představující 10% základu daně. Při posuzování minimální výše hodnoty daru je nutné přihlédnout ke způsobu darování.

Úplné znění pokynů GFŘ


DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ DÁRCŮ

Při složení finanční hotovosti na náš účet vám vystavíme darovací smlouvu a daňový doklad. Bližší informace na tel. č. +420 724 400 820

Pro potvrzení o daru prosíme o zaslání kontaktních údajů (jméno + adresa, u práv. osob název firmy/IČ + adresa, mail).